Ürogenital Kanserlerde Yeni Tedavi Seçenekleri ASCO GU 2024


ÜROGENİTAL KANSERLERDE YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Amerika Onkoloji Derneği, Ürogenital kanser kongresi bu yıl 20.yıl yapıldı. Ürogenital kanserlerde tedavi pratiğini değiştiren çalışma sonuçları, daha önce yayınlanmış çalışmaların alt bulguları, yeni ummutlar var eden geleceğe dönük bulgular bu kongrede yayınlandı. Dünyanın bir çok ülkesinden gelen, üroonkoloji kanserleriyle ilgilenenen 5 bin’den fazla doktor ile verimli bir şekilde kongre 20.yıl etkinliği başarı ile tamamlandı.

Bu yazımda, ASCO GU2024 kongresinde pratiği değiştiren çalışmalardan, geleceğe yönelik yeni seçenekleri öngören bulgulardan kısaca bahsedeceğim.

ASCO GU 2024

MESANE KANSERİ

AMBASSADOR
Daha önce neoadjuvan kemoterapi almış ve sistektomi sonrası rezüdü tümör kalmış, pT2 ve üstü
mesane kanserinde adjuvan nivolumab 1 yıl vermekle ölüm ve nüks oranın %30 azaltıldığı
saptanmıştı.
Son ASCO GU kongresinde Pemrolizumab ‘ ın mesane kanserinde etkinliğini deneyen
AMBASSADOR çalışmasının sonuçları açıklandı.
Bu çalışmada neoadjuvan kemoterapi almış ve ameliyat sonrası pT2 ve üstü /lenf nodu pozitif ya
da cisplatin alamayacak olan opere olmuş pT3/lenf nodu pozitif hastalar adjuvan olarak 1 yıl
Pemrolizumab ve karşı kolda plasebo ile değerlendirilmiş. Pembrolizumab ile hastalık nüks oranı
ve ölüm oranın %31 daha az olduğu saptanmış. Bu etkinlik PD-L1 ve daha önce neoadjuvan
kemoterapi almaktan bağımsız saptandı. Sağkalım sonuçları her iki grup için benzer fakat sağlıklı
sonuçlar için daha uzun takip gerekiyor. Bu çalışmayla mesane kanserinde adjuvan
immmünoterapi yüksek riskli gruplar için artık standart. Fakat ctDNA gibi tedavi etkinliğini
öngörecek yeni metot ve markırlara ihtiyaç var. Bir grup hasta adjuvan immünoterapiden fayda görüyor bu hasta grubunu ön görecek ölçümler gereksiz tedaviyi önlemede yardımcı olacak.

ANTICIPATE
APL-1202 adlı tirozin kinaz inhibitörü ve tislelizumab immmünoterapi kombinasyonu neoadjuvan
tedavi seçeneği olarak mesane kanserinde %39 tam yanıt etkinliği gösterdi

RCC, böbrek tümörleri
KEYNOTE 564
30 yıl sonra ilk sefer bir ilaç ameliyat olan böbrek tümörü, berrak hücreli alt tipinde adjuvan
verilmesi ile hastalığın nüksü ve hastalığa bağlı ölüm %32 oranında azaltığı saptandı.
Ameliyat sonrası nüks risk yüksek; pT3/pT4, lenf nodu pozitif, pT2 ve grad 4/ sarkamatoid alt tip,
metastaz olan metastektomi yapılan hastalarda adjuvan Pemrolizumab alanlarda plaseboya göre
ölüm oranın %38 daha az olduğu saptandı. Bu çalışmayla nüks için orta ve yüksek risk grubuna
giren böbrek berrak hücreli tümörlerde 1 yıl (17 kür) Pemrolizumab standart tedavi oldu.
Daha önce nivolumab/ipilimumab, Atezolizumab dataları açıklanmış ve bu tedavilerle bir başarı
elde edilmemişti.
Bu kongrede adjuvan nivolumab verileri açıklandı. Opere olmuş nüks için orta ve yüksek risk
grubunda olan hastalarda adjuvan Nivulumab ile bir sağkalım faydası olmadığı açıklandı.

LITESPARK 005 Çalışmasının yaşam kalitesi sonuçları açıklandı. Daha önceden açıklanan
sonuçlarda HIF-2a inhibitörü olan Belzutifan mTOR inhibitörü Everolimusa göre daha iyi
sağkalıma sahip olduğu açıklanmıştı. Bu kongrede Belzutifan alan hastaların everolimus göre
yaşam kalitesinin daha iyi seyrettiği açıklandı.

CheckMate 67T
Böbrek kanserinde subkutan Nivolumab, intravenöz nivolumab ile benzer etkinlikte bulunmakla
beraber yan etki görülme oranı daha az görüldü.

CheckMate 9ER
Nivolumab ve Cabozantinib kombinasyonun uzun dönem 55 ay takip sonuçları açıklandı.
Sunitinibe göre hastalıksız süre ve genel sağkalım avantajı devam ediyor.

CheckMate214
Çalışmanın 80 ay takipli uzun dönem sonuçları açıklandı. Nivolumab ipilimumab kombinasyonu
orta ve kötü risk grubu böbrek berrak hücreli kanserinde ortalama yaşam süresi 47 ay iken
sunitinib ile bu oran 26 ay olduğu saptandı.

PROSTAT KANSERİ

CONTACT 02
Kastrasyona dirençli prostat kanserinde, daha önce yeni nesil androjen reseptörü blokeri almış
hastalarda Cabozantinib+Atezolizumab kombinasyonu ile yeni nesil androjen blokerlerin ardışık
kullanıma göre daha iyi hastalıksız süre elde edildiği görüldü.
Kontrol grubunun zayıf olması ve lutesyum gibi güçlü tedavi seçeneklerinin olması bu çalışma
sonuçlarını pratiğe geçirmeyecek gibi gözüküyor. Fakat özellikle karaciğer metastazı olan
hastalarda etkinliğin daha belirgin olması ileriki dönem için yeni tedavi seçenekleri için yön
gösterici olacağı gözüküyor.

BRCA AWAY
Evre IV kastrasyona dirençli prostat kanserinde, BRCA mutasyonu varsa, PARP inhibitörü(olaparib)+abireteron
kombinasyonu, tek başına Olaparib ya da abireterona göre hastalıksız süreyi belirgin uzatıyor.
Ardışık olaparib ve abireteron kullanımı bu farkı kapatmıyor gözüküyor. Bu çalışma BRCA mutasyonu olan hastalarda PARP inhibitörü+yeni nesil androjen blokerlerin birlikte kulanmasıyla sinerjik etkinlik elde edildiğini bir daha gösterdi.

GETUG-AFU 18
Lokal ileri yüksek riskli prostat kanserinde( T3/T4, PSA>20, gleason skoru >7) uzun dönem
Andojen blokajı(3 yıl) ve 80 Gy doz artışı radyoterapi sonuçları , 70 Gy sonuçlarına göre hastalıksız
süreyi önemli oranda artırdığı belirtildi.

TESTİS KANSERİ
Opere olmuş evre 1-3 testis seminom ve gem hücreli tümörlerde operasyon ve kemoterapi sonrası
plazmada ctDNA pozitifliği hastalık nüksü ile ilişkili olduğu saptandı. Bu hasta grubunda daha
yoğun tedavi gerekebilir.

Kaynak

ASCO GU 2024


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.