Kanser Tedavisinde Yeni Tedaviler

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER

 

AVRUPA ONKOLOJİ DERNEĞİNİN 2019 EKİM AYINDA BARSELONA’DA YAPTIĞI ONKOLOJİ KONGRESİNDE KATILIM VE İLGİ YÜKSEKTİ

ÇOK SAYIDA YENİ İLAÇ VE TEDAVİYLE İLE KANSERE KARŞI YAPILAN MÜCADELEDE BAŞARILI SONUÇLARI AÇIKLANDI

 

MESANE KANSERİNDE, İmmünoterapi(Atezolizumab)+Kemotearpi (carboplatin+gemsitabin) kombinasyonu birinci basamak evre IV kanserlerinde tolere edilebilir yan etkilerle pozitif sonuçları açıklandı.

 

Diğer önemli çalışma, Enfortumab vedotin + Pembrolizumab kombinasyonu cisplatin almaya uygun olmayan hastalarda %71 yanıt elde edildi.

 

Neoadjuvan immünoterpi tedavileriyle mesane kanserin %40 varan yanıt sonuçları açıklandı.

 

PROSTAT KANSERİNDE, cerrahi sonrası salvage, yada adjuvan Radyoterapi yüksek riskli hastalarda erken veya geç başlamak arasında hastalıksız geçen süre olan etki arasında fark bulunmadı.

 

Hormon tedavisi altında 12 ay içinde nüks edenlerde Kabazitaksel kemoterapisi ,yeni jenerasyon hormon tedavilerine göre daha etkili sonuçlandı.

 

Apalutamid metastatik olmayan hormon dirençli prostat kanserinde etkili olduğu açıklandı.

 

BÖBREK KANSERİNDE, en ilginç bilgi, İmmüterapilerin, risk skorlamasından bağımsız olarak sarkotomatoid özeliği bulunan RCC kanserlerinde TKI göre anlamlı bir üstünlüğü olduğu, yapılan derlemede açıklandı.

 

SOURCE çalışmasının uzun dönem sonuçları açıklandı, TKI(sorafenib) uzun dönem adjuvan olarak(3 yıl) yüksek riskli böbrek kanserinde adjuvan kullanımının sağkalım üstünde bir etkisi olmadığı açıklandı.

 

Pemrolizumab+lenvatinib kombinasyonu ile daha önce 0-2 seri tedavi almış böbrek kanserli hastalarda yüksek yanıt(%64) elde edildiği açıklandı

 

AKÇİĞER KANSERİ: Osimertinib EGFR mutant hastalarda birinci basamakta kulanılması diğer TKI göre 7 ay sağkalım(38.6 vs. 31.8 ay) avantajı sağladığı belirtildi. Bu fark yalnızda delesiyon 19 mut. Gösterenlerde var.

Nivolumab+ İpulumab kombinasyonu PD-L1 düzeyi %1 olan evre IV akciğeri kanserlerinde kemoterapiye göre daha iyi sonuçları var ve yan etkisi daha az. Aynı zamanda PD-L1 düzeyi %1’den düşük olanlarda Nivo+ipi+kemoterapi kombinasyonu kemoterapiye göre daha iyi sonuçlara sahip olduğu açıklandı.

 

MELANOM: Nivolumab+ İpulumab kombinasyonun evre IV melanom’da 5 yılık sonuçları açıklandı, %52 evre IV hastanın yaşamında devam ettiği belirtildi. Bu kadar agresif bir hastalıkta bu sonuç müthiş olarak açıklandı.

 

MEME KANSERİ: BRCA mutan olan hasatlarda, kemoteapi+olaparib kombinasyonu pozitif sonuçları açıklandı

Triple negatif meme kanserinde KEYNOTE-522 çalışmanın sonuçları açıklandı, neodjuvan carboplatin+paklitaksel+pembrolizumab kombinasyonu ile %64.8 tam yanıt elde edildi. Yalnız kemoterapi kullananlarda bu yanıt oranı: %51.2 olarak saptandı.

 

OVER(yumurtalık) Kanseri: Metastatik yada opere edilemeyen, platin bazlı kemoterapilere yanıt veren hastalarda idame PARP inhibitörü kullanılmasının, hastalığa kadar geçen süreyi uzattığı saptandı.

 

KOLON KANSERİ: Binimetinib, Encorafenib, and Cetuximab Triplet terapi(BEACON çalışması), BRAF mutan kolan kanserlerinde, sağkalımı uzattığı ve yan etkilerinin tolere edilebilir olduğu saptandı. Triplet tedavi ile 9 aylık sağkalım elde edilirken, kontrol kolonda 5 aylık bir sağkalım elde edildi.

 

Tucatinib(selektir EGFR2 inhibitörü) +trastuzumab in HER-2 overexpresiyonu gösteren kolon kanserinde, daha önce çok seri tedavi alanlarda, %52 yanıt oranı , uzamış sağkalım ve tolere edilebilir yan etkileri olduğu açıklandı.

 

SONUÇ: İmmünoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve bireye spesifik algoritmalar giderek pratiğimize girecek. Artan maliyetler tüm dünyada tartışılıyor. Standart tedaviye ulaşma şansı ülke ve bireyler arasında ki fark açılıyor.

 

 


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.