COVID19 POSİTİF KANSER HASTALARININ KLİNİK ÖZELİKLERİ VE SONUÇLARI

COVID19 POSİTİF KANSER HASTALARININ KLİNİK ÖZELİKLERİ VE SONUÇLARI

 

Çin’nin  Wuhan kentinde covid19 pozitif hastalarda yapılan gözlemsel çalışma Annals of Oncology dergisinde yayınlandı. Bu çalışma bize kanser hastalarında covid19 hastalığı seyri ve sonuçları hakkında önemli bilgi veriyor.

 • Bu çalışmada covid19 Pozitif 28 kanser hastanın klinik özelikleri, aldığı tedaviler ve hastalığın seyri değerlendirilmiş.

 

 • Bu çalışmada hastaların ortalama yaşı 65(56-70) ve hastaların %60 erkek olarak saptanmıştır.

 

 

 • Bu çalışmanın verilerine göre Akciğer kanseri tanısı olan hastalar covid19 pozitif hastaların %25 oluşturmaktadır. Bu çalışma, diğer önceki çalışmalar gibi Akciğer kanseri olanlarda covid19 hastalığının daha sık rastladığını desteklemektedir.

 

 • Kanser hastalarında diğer popülasyona benzer olarak en sık görülen semptomlar, ateş, kuru öksürük, nefes darlığı şikayetleridir.

 

 

 • Fakat akciğer kanseri tanısı olanlarda nefes darlığı şikayetleri erken başlayabilir. Diğer hastalarda ortalama 8 günde nefes darlığı gelişirken akciğer kanseri tanısı olanlarda ortalama 1 gün sonra nefes darlığı gelişebilmektedir.

 

 • Kanser hastalarında, diğer hastalar gibi, lenfopeni, lökopeni, CRP artışı, sedimantasyon artışı, D-Dimer artışı, LDH artışı görüldüğü gibi, ek olarak hipoalbunemi ve anemi ek olarak görülmektedir.

 

 • Hastaların yaklaşık %93 oranında prokalsitonin seviyesi normal bulunmuştur. Prokalsitonin sekonder hastane kaynaklı enfeksiyon ayrıcı tanısında yardımcı olabilir.

 

 • Radyolojik görüntülemelerde tüm hastalarda anormal Akciğer görüntülemesi saptanmıştır. Bu diğer popülasyona göre daha yüksek bir orandır. Genellikle %78 oranında iki taraflı bulgu şeklinde olmakla beraber yaklaşık %22 oranında tek taraflı olabilir.

 

 • Radyolojik görüntüleme %75 oranında buzlu cam şeklindeyken, %47 oranında yama şeklinde infiltrasyonlar şeklinde olmaktadır.

 

 • Radyolojik görüntüleme 7-14 gün aralığında tekrar yapılmış ve %46 oranında düzelme gözlenmiş.

 

 • Hastaların %56’sında ciddi sorunlar ortaya çıkmış ve %28.6 oranında ölüm gerçekleşmiştir.

 

 • Özelikle son 14 gün içinde kemoterapi/radyoterapi, hedefe yönelik tedavi, immünoterapi alanlarda ölüm oranı anlamlı olarak yüksek saptanmış.

 

 • Evre IV olanlarda ölüm oranı numerik olarak yüksek olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı değil.

 

 • Bilateral yama tarzı akciğer bulguları olanlarda ölüm oranı anlamlı olarak yüksek saptanmış.

 

 • Hastaların yaklaşık %74 bir anti-viral tedavi almış ve bu durum hastalığın gidişatını etkilememiş.

 

 • Aynı zamanda hastaların yaklaşık yarısı steroid almış ve hastalığın seyrini etkilememiş.

 

SONUÇ: Kanser hastalarında, Covid19 pozitifliği ciddi sorunlara neden olmaktadır. Tüm Dünyada saygın onkoloji merkezleri tedavi öncesi hastalarda covid19 pozitifliğini ekarte etme uğraşındadır. Yüksek riskli ve şüpheli hastalarda deva öncesi test ya da Toraks BT istemek gelişecek ciddi olayları kısmen azaltabilir. Primer tedavi hastalıktan korunmaktır. Korunma kuraları diğer toplumdan farklılık göstermemektedir.

 

 

KAYNAK:

Clinical characteristics of COVID-19-infected cancer patients: A retrospective case study in three hospitals within Wuhan, China

Abstract

Background

Cancer patients are regarded as a highly vulnerable group in the current Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic. To date, the clinical characteristics of COVID-19-infected cancer patients are largely unknown.

Patients and methods

In this retrospective cohort study, we included cancer patients with laboratory confirmed COVID-19 from three designated hospitals in Wuhan, China. The clinical data were collected from medical records from Jan 13, 2020, to Feb 26, 2020. Univariate and multivariate analyses were performed to assess the risk factors associated with severe events defined as a condition requiring admission to an intensive care unit, the use of mechanical ventilation, or death.

Results

28 COVID-19-infected cancer patients were included; 17 (60.7%) patients were male. Median age was 65.0 years (IQR:56.0-70.0). Lung cancer was the most frequent cancer type (7, 25.0%). 8 (28.6%) patients were suspected to be from hospital-associated transmission. The following clinical features were shown in our cohort: fever (23, 82.1%), dry cough (22, 81%) and dyspnoea (14, 50.0%), along with lymphopaenia (23, 82.1%), high level of high-sensitivity C-reactive protein (23, 82.1%), anaemia (21, 75.0%) and hypoproteinaemia (25, 89.3%). The common chest CT findings were ground-glass opacity (21, 75.0%) and patchy consolidation (13, 46.3%). 15 (53.6%) patients had severe events and mortality was 28.6%. If the last anti-tumour treatment was within 14 days, it significantly increased the risk of developing severe events (HR=4.079, 95%CI 1.086-15.322, P=0.037). Furthermore, patchy consolidation on CT on admission was associated with a higher risk for developing severe events (HR=5.438, 95%CI 1.498-19.748, P=0.010).

Conclusions

Cancer patients show deteriorating conditions and poor outcomes from the COVID-19 infection. It is recommended that cancer patients receiving anti-tumour treatments should have vigorous screening for COVID-19 infection and should avoid treatments causing immunosuppression or have their dosages decreased in case of COVID-19 co-infection.

 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.03.296

 


  Yorum Bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.